Метрическая книга Ленивки за 1793 год

Книга метричная о *** Константиноградского уезда Села лѣнивки николаевской церкви Священника Иліи Даева на три части раздѣлена кто когда родился браками сочеталися и умерли 1793 года.

(ЦГИАК Ф1994.1.339 с.18-22)

 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ "О РОДИВШИХСЯ"

 

ФИО Дата Сословие Восприемники
1 Поповъ Іоанъ Стефановъ 10.01.1793   Мосензи Федоръ
2 Волобуева Татіяна Яковлева 10.01.1793   Мезенцова Анна
3 Мезенцова Татіяна Федорова 16.01.1793   Середина Анна
4 Касьяновъ Ермилъ Никифоровъ 16.01.1793   Бисовъ Кузма
5 Волобуева Татіяна Семенова 18.01.1793   Касьянова Ксенія
6 Калмыковъ Макарій Алексеевъ 18.01.1793   Безлепкинъ Давидъ
7 Андреева Ксенія Андреева 24.01.1793   Ушакова Гликерія
8 Золотая Сигклитинія Филипова 27.01.1793   Головина Акилина
9 Лобова Анна Афанасіева 02.02.1793   Сичикова Татіяна
10 Бородинъ Савва Григоріевъ 02.02.1793   Бородинъ Иванъ
11 Креатовъ Кириллъ Михайловъ 06.02.1793   Сичиковъ Ефимъ
12 Бѣляева Агафія Васильева 11.02.1793   Головина Улита
13 Рогожниковъ Алексей Федоровъ 13.02.1793   Чуриковъ Данила
14 Ушакова Агафія Максимова 13.02.1793   Казлитина Домникія
15 Волобуевъ Василій Федоровъ 07.03.1793   Трушляковъ Иванъ (харунжей)
16 Распонова Евдокія Димитріева 09.03.1793   Бисова Матрона
17 Лактіонова Дарія Иванова 20.03.1793   Стеблева Евдокія
18 Сѣрикова Марія Николаева 25.03.1793 у дьячка Пикалова Перескевія
19 Криволаповъ Родіонъ Ивановъ 10.04.1793   Казлитинъ Фаддей
20 Масловъ Терентій Васильевъ 10.04.1793   Лактіоновъ Иванъ
21 Пожидаева Ирина Ермилова 17.04.1793   Трушлякова Фекла
22 Кириловъ Федоръ Трафимовъ 20.04.1793   Серединъ Филипъ
23 Стеблевъ Георгій Ивановъ 22.04.1793   Алтуховъ Иванъ
24 Уткинъ Димитрій Метвеевъ 15.05.1793   Дедищевъ Назаръ
25 Мезенцова Пелагія Михайлова 15.05.1793   Кирилова Марфа
26 Жолтиковъ Иванъ Федоровъ 25.06.1793   Дурневъ Афанасей
27 Дурнева Марфа Иванова 30.06.1793   Касьянова Анна
28 Кореневъ Филипъ Яковлевъ 04.07.1793   Трубчаниновъ Яковъ
29 Касьянова Ефимія Иванова 12.07.1793   Жолтикова Пераскевія
30 Анохина Марина Михайлова 17.07.1793   Алтухова Стафанида
31 Бородина Марія Иванова 17.07.1793   Перемотина Акилина
32 Надѣинъ Илія Михайловъ 21.07.1793   Трубчаниновъ Яковъ
33 Поповъ Макаръ Ивановъ 25.07.1793   Касьяновъ Арсеній
34 Чурикова Параскевія Данилова 25.07.1793   Коренева Елена
35 Ушаковъ Антонъ Филиповъ 06.08.1793   Серединъ Федоръ
36 Казлитинъ Мафей Фандеевъ 10.08.1793   Серединъ Федоръ
37 Надѣинъ Максимъ Павловъ 13.08.1793   Стеблевъ Иванъ
38 Обоянскій Иванъ Сергеевъ 15.09.1793   Алтуховъ Иванъ
39 Бородина Надежда Максимова 18.09.1793   Мелихова Софія
40 Алехинъ Иванъ Терентіевъ 18.09.1793   Стахеевичъ Сергей (понамарь)
41 Алтуховъ Иванъ Егоровъ 25.09.1793   Касьяновъ Иванъ
42 Касьяновъ Михаилъ Антоновъ 25.09.1793   Перемотинъ Парфентій
43 Шипилова Фекла Петрова 25.09.1793   Касьянова Анна
44 Щекина Любовь Прокофіева 25.09.1793   Панищева Екатерина
45 Бабенкова Фекла Иванова 25.09.1793   Пожидаева Анна
46 Дурневъ Иванъ Кириловъ 27.09.1793   Томинъ Іосифъ
47 Епишова Устинія Иванова 29.09.1793   Якимова Агафія
48 Бородинъ Филипъ Михайловъ 16.10.1793   Трушляковъ Иванъ (харунжей)
49 Кривенцовъ Назарій Ивановъ 16.10.1793   Уткинъ Николай
50 Уткинъ Протасій Семіоновъ 16.10.1793   Головин Герасимъ
51 Трушлякова Параскевія Семіонова 16.10.1793   Іакимова Ирина
52 Ушаковъ Димитрій Никитовъ 26.10.1793   Крутой Иванъ
53 Ушаковъ Несторъ Никитовъ 26.10.1793   Казлитинъ Фадей
54 Іякимова Параскевія Иванова 30.10.1793   Перемотина Татіяна
55 Пожидаевъ Георгій Михайловъ 06.11.1793   Чуриковъ Данила
56 Бородинъ Георгій Ивановъ 20.11.1793   Уткинъ Николай
57 Кулешинъ Андрей Ивановъ 30.11.1793   Обоянской Сергей
58 Кистяковъ Клименъ Петровъ 30.11.1793   Анохинъ Иванъ
59 Ампилова Анна Юдина 15.12.1793   Лактионова Марія
60 Бородина Настасія Андреева 25.12.1793   Жолтикова Пераскевія
61 Кузанинъ Стефанъ Михайловъ 27.12.1793   Трушляковъ Иванъ (харунжей)
Итого родилось
мужеска - 32
женска - 29
обоего пола - 61

Младенцовъ безсвятаго крещенія въ 793 году неявилось.

 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ "О БРАКОСОЧЕТАВШИХСЯ"

 

ФИО Дата Сословие № брака Сем. положение
1 Криволаповъ Михаилъ Тихоновъ 09.01.1793   I отрокъ
  Савинова Параскевія Александрова     I дѣвица
2 Касьяновъ Михаилъ Петровъ 09.01.1793   I  
  Канищева Ирина Савастьянова     I дѣвица
3 Четрубенскій Степанъ Тарасовъ 10.01.1793   I  
  Кальцова Евдокія Григорьева   солдатка II вдова
4 Епишовъ Семіонъ Ивановъ 23.01.1793   I отрокъ
  Мезенцова Настасія Семенова     I дѣвица
5 Бабенковъ Иванъ Гавриловъ 23.01.1793   I отрокъ
  Фалеева Феодосія Петровна     I дѣвица
6 Манаевъ Сергей Власовъ 30.01.1793   I отрокъ
  Наумова Анна Прокофіева     I дѣвица
7 Бородинъ Димитрій Димитріевъ 06.02.1793   I отрокъ
  Веревкина Ксенія Абрамова     I дѣвица
8 Бородинъ Димитрій Метвеевъ 13.02.1793   I отрокъ
  Чумакова Параскевія Иванова     I дѣвица
9 Якимовъ Афанасій Максимовъ 13.02.1793   I отрокъ
  Сухорукихъ Марія Фролова     I дѣвица
10 Касьяновъ Алексей Кириловъ 19.02.1793   I отрокъ
  Бабенкова Іуліяна Фатеева     II вдова
11 Сальковъ Гаврила Федоровъ 01.04.1793   I отрокъ
  Пензева Анна Павлова     II вдова
12 Глаткой Василій Финагеевъ 09.05.1793   I отрокъ
  Киреева Параскевія Никитина     I дѣвица
13 Дементіевъ Михаилъ Никитинъ 07.06.1793   I отрокъ
  Голодникова Екатерина Максимова     I дѣвица
14 Шоминъ Іосифъ Лаврентіевъ 13.06.1793   II вдовъ
  Золотая Фекла Корнеева   солдатка II вдова
15 Крутой Иванъ Ивановъ 13.06.1793   I отрокъ
  Селехова Марія Васильева     I дѣвица
16 Бородинъ Иванъ Логвиновъ 23.10.1793   I отрокъ
  Сабельникова Варвара Григорьева     I дѣвица
17 Шипиловъ Гаврила Артемьевъ 30.10.1793   I отрокъ
  Уткина Наталія Иванова     I дѣвица
18 Чистяковъ Петръ Алексеевъ 30.10.1793   I отрокъ
  Касьянова Татіяна Арсеньева     I дѣвица

Сумнительныхъ браковъ въ числе вишеписанныхъ нѣтъ.

 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ "ОБ УМЕРШИХ"

 

ФИО Дата Сословие Возраст Год рождения
1 Пикаловъ Владиміръ 19.02.1793   62 1731
2 Золотая Сигклитінія Филипова 11.03.1793 6 мес 1 1792
3 Касьянова Параскевія 12.03.1793 жена Касьянова Милафея 67 1726
4 Катунинъ Григорій 18.03.1793 вдовъ 75 1718
5 Черная Параскевія Петрова 22.03.1793 6 месяцевъ 1 1792
6 Наумовъ Андрей Ивановъ 31.03.1793   7 1786
7 Маслова Анна Фролова 16.04.1793   4 1789
8 Криволаповъ Родіонъ Ивановъ 11.06.1793 6 месяцевъ 1 1792
9 Чуникина Варвара Данилова 03.07.1793 6 месяцевъ 1 1792
10 Бородина Стефанида Федорова 04.07.1793 6 месяцевъ 1 1792
11 Лактіонова Дарія Иванова 05.07.1793 6 месяцевъ 1 1792
12 Меркулова Евдокія 12.07.1793 жена Меркулова Ивана 60 1733
13 Чистяковъ Михаилъ Николаевъ 07.08.1793   1 1792
14 Ефимія 23.08.1793 теща Бабенкова Терентія 60 1733
15 Дурневъ Кондратій Афанасіевъ 08.10.1793   1 1792
16 Масловъ Фролъ 23.10.1793   50 1743
17 Надѣина Фекла 29.10.1793 жена Надѣина Бориса 37 1756
18 Волобуева Настасія 19.11.1793 жена Волобуева Герасима 40 1753
19 Сальковъ Алифанъ 29.12.1793   80 1713

Оные умершіе всѣ впокаяніи преставились и погребены а неполучившихъ того въ 793 году неявилось.

 

Последнее изменение: Пятница, 17 марта 2017 15:27

ukrainianline.info

Всё об УКРАИНСКОЙ ЛИНИИ в одном месте. Сайт работает с декабря 2015 года, наполняется материалами найденными в сети Интернет и в архивах Харькова, Киева, Днепропетровска и Москвы.

Яндекс.Метрика

Template Design © Joomla Templates GavickPro. All rights reserved.